De club Vrienden van Suriname bestaat al sinds 1997.

Op 28 augustus 2003 is de Stichting Vrienden van Suriname opgericht. Het bestuur wordt gevormd door:

  • dhr. W.J.P. van Rhee (wjpvrhee@gmail.com), voorzitter
  • dhr. Ron Eliens, secretaris
  • dhr. H.G. van Doorn, penningmeester.

Overeenkomstig de activiteiten van de vriendenclub, stelt de Stichting VVS zich ten doel
het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het welzijn van Suriname en haar bevolking.”

In de statuten is aangegeven, dat we dit willen bereiken door “…. het ontwikkelen van activiteiten gericht op het verzamelen van materialen en goederen, alsmede fondswerving en voorts het verstrekken van informatie en adviezen“.

Financieel beleid

De Stichting “Vrienden van Suriname” verstrekt geen beloningen, noch aan vrijwilligers noch aan bestuurders.

Uiteraard probeert de Stichting de mogelijkheden voor het realiseren van de doelstellingen te vergroten door het werven van donatoren ed
maar feit is dat de stichting meer een ‘doe’ stichting, dan een instelling is die zich bezig houdt met het genereren van gelden.
Mede door de vele contacten en de pro Deo inzet van bestuurders en vrijwilligers is het mogelijk om ook met weinig geld veel hulp te verlenen.
Zo lukt het de Stichting el jaar om 2 tot 3 sponsoren te vinden ter dekking van transportkosten (ca 4.500 euro) van een container met hulpgoederen naar Suriname.
Reële onkosten, gemaakt ten behoeve van de Stichting, kunnen worden vergoed.

De bestuurders hebben aangegeven in beginsel ook geen onkostenvergoeding te willen ontvangen.
Verstrekte vergoedingen worden dan ook als gift teruggestort op de rekening van de Stichting.

Financiële verantwoording:

Details
RSIN/fiscaal nummer:812633726

postadres: Ophemertsedijk 5 4007 PA Tiel

Internetadres: www.vriendenvansuriname.nl